ELA-CODE-LOGO.png
ELA-CODE-LOGO.png

ELA TV AFFILIATE PROGRAM

Together We Are Better!

ብ ዛዕባ ኤላ ኮድ ካርድ

ኤላ ኮድ ኮርድ ልክዕ ከም ናይ ቴሌፎን መደወሊ ካርድ ኮዩኑ : ኣብ ሓድሽ ናይ ኤላ ሞባይልን ታብለትን  ኣፕሊኬሽን ( Mobile & Tablet Application ) ን ባንክ ካርድ ዘይብሎም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ተጠቀምቲ  ኤላ ቲቪ ፊልም ን ምክራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝፍኖ ናይ ሙዚቃን ዲጂታል መጽሓፍቲ ኣፕሊኬሽን ከም ዲጂታል ገንዘብ ኮይኑ ዘገልግል ኮድ እዩ። እዚ ኮድ ብ መልኽዕ ኤሜል ናብ ኣካፋፍሊ ይላኽ ፕሪንት ቴጌሩ ን ኣብ ትካሉ ዝመጹ ተጠቀምቲ ኤላ ቲቪ ሞባይል ኣፕ ( ( Mobile App ) ልኽዕ ከም ናይ ሞባይል ካርድ የኻፋፍሎ።

Code-sample.png

እንታይ ምኽሰበይ?

ካብ ነብሲ ወኸፍ ኮድ ን ኣካፋፍላይ 10% ይህልዎ.

ምስሊ ኤላ ኮድ ኣጣቃቅሙን

ኤላ ኮድ 5.8CM ቁመት 9.5 CM ጎኒ ዘለዋ ልክዕ ከም ሞባይል ካርድ ትመስል ኮይና ብ ኣርባዕተ ቛንቋ ማለት ብ ትግርኛ፣ አማርኛ ፥ እንግሊዝ ፥ ዓረብን ዝተጻሕፈ ኣጋባብ ኣጣቃቕማ ዘለዎ ካርድ ኮይና ኮሙኡ እዉን መጠን ገንዘብ ሕጊ ኣጣቃቕማ ዝገልጽ ብ እንግሊዝን ዓረብን ዝተጻሕፈ ዘለዋ እያ። ኣብ የማናይ ታሕቲ ዝርከብ ኮድ ኣብ ቴሌፎኖም ዝመልእዎ ሓንሳብ ጥራሕ ዘገልግል ኮድ እዩ። ናብ ኣኻፋፋላይ ብ ምልኽዕ ኤመል ኮይኑ ኮድ ዘለዎ ማለት ወናኒ ትካል ጥራሕ ክከፍቶ ዝኽእል PDF ፋይል ናብ ወናኒ ትካል ብ ምልኽዕ ኤመል ይላኽ።  ኣብ ሓደ A4 ወረቀት  ክሳብ ሾሞንተ ኮድ ክትሕዝ ትኽእል። ኤላ ኮድ ናይ ኣርባዕተ መጠን ገንዘብ ኮድ የዳሉ ማለት £ 5 Pound, £ 10 Pound, £ 15 Pound, £ 20 Pound ኣብ ሓንቲ ኮድ  ከነዳሉ ንኽእል። ብ መሰረት ትእዛዝ ወናኒ ትካል ዝተሓተ ትእዛዝ ናይ £ 100 Pound ፓዉድ ይበጽሕ።

Sample-code.jpg

ሕቶታት

1, ካብ ዱኳነይ ገዚኡ ተጠቂምሉን ኣይተጠቀመሉን ብከመይ ይፈልጥ?

 

Ans - ኣብ ናይ ዓሚል ቴሌፖን ነቲ ኮድ ካል ኣይ ግዜ ክጥቀመሉ ይፍትን እንድሕር ኣሎ This code Already used ዝብል መልኽቲ ይህቦ እንድሕር ኣይተጠቀምኩሉን ዝብል ኮዩኑ ቴለፖን ቁጽሪ ናይ ትካልና ብ ሃብ መዓስ ግዜን ቦታን ከምዝተጠቅመሉን ን ዓሚል ክንሕብሮ ንኽእል። ኣብ ( System) ስይስተምና እዉን ተጠቂምሉ ኣሎ የለን ከር ኤና ይክእል ዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ እዉን ኣካፋፋላይ ዝቋጻጸረሉ ( System ) ስይስተም ነዳሉ ከምዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ።

 

2, ዓሚል ኮድ ምስ ዘጥፍኦ?

 

Ans - ዓሚል ኮድ ገዚኡ ከይዱ ኣጥፍ ኤዮ ምስ ዝብለኩም ኩሉ እቲ ኮድ ምስ ትሸጥዎ ናባና ብ ምድዋል እታ ጠፊኣ ዘላ ኮድ ክንሕብረኩም ይክ ኣል

 

3, ካብ ትካለይ እንድሕር ተሰሪቀ?

 

Ans - ትካላትና ክንዝመት ትኽእሎ ኣሎ ከምዚ ምስ ዘጋጥም ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ነቲ ዝደድናልኩም ኮድ ናባና ብ ምሕባር ሰብ ዘይጠቀመሉ ኮድ ኩሉ ብ ምሕራር ብ ሓድሽ ኮድ ክንመልሰልኩም ንኽእል

 

4, ኤላ ኮድ ንምንታይ እዩ ዝጠቅም?

 

Ans- ኣብዝሓለፈ ነሓሰ ሃድሽ ናይ ሞባይል ኣፕ ናብ ህዝቢ ዘርጊሕና ንርከብ እዚ ኣፕ ብ ዲጂታላዊ መንገንዲ ፊልም ን ክካረዩ ዝድልዩ ዓማዊል የገልግል።

5, ብከመይ ኣነ ከምዝሸይት ሰብ ይፈልጥ?

Ans - ኣብ ዉሽጢ ኤላ ቲቪ ኣፕ ሃድሽ ናይ ትካላት ሊስት መግበሪ ሶፍትዌር ኣሎ። ኣብዚ ሶፍትዌር ፍሉይ ብ ቦታ ዝሰርሕ ምድብ ወይ ከኣ ክፍሊ ኣሎ ኣብዚ ዉሽጢ ክፍሊ በቲ ትሕቡና ሓበሬታ ትካልኩም ብ ርሕቀት ቦታን ሰዓትን ን ዓሚል ንሕብሮ ኣብዚ ዉሽቲ ወይ ኣብ ናትኩም ፕሮፋይል ወይ ዝርዝር ናትኩም ቁጽሪ ቴሌፎንን ናይ ትኻልኩም ኣድራሻን ንሕብሮም በዚ ትኸቲሎም ድማ ዓማዊል ናብ ትኻልኩም የምርሑ

IMG_1414.jpg
IMG_1416.jpg

ንኹላትኩም ጉዱሳት ነዚ ፎርም ብ ምምላእ ናብ ስራሕ ን ጂምር

ኣብ ዓለም ሙሉእ ኤላ ኮድ ካርድ ከተካፋፍሉ ትደልዩ

ሰብ ትካል ኣካፋፈልቲ ስለ ንደሊ ዘለና

ኮድ ከተካፋፍሉ ትደልዩ ወነንቲ ትካላት          

በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተወኩሱና

ቴሌፖን ትድዉሉሉ ሰዓታት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት3ድ.ቐ  ክሳብ 5ድ.ቐ

social-41-512.png
whatsapp_PNG21.png

Thanks! Message sent.